Kleine Reise Records

Logo development.
Logo development.

Kleine Reise Records founders illustration for Totally Dublin magazine.
Kleine Reise Records founders illustration for Totally Dublin magazine.

12 inch vinyl label development for first release.
12 inch vinyl label development for first release.

Second release 12 inch vinyl sleeve and label artwork.
Second release 12 inch vinyl sleeve and label artwork.


T-shirt designs.
T-shirt designs.

Third release label artwork.
Third release label artwork.

Kleine Reise Podcasts logo development.
Kleine Reise Podcasts logo development.

Logos for website use.
Logos for website use.